" Povedz mi a ja zabudnem,

ukáž mi a ja si spomeniem,

ale nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím."

 

Konfucius

V priebehu niekoľkých rokov bude didaktika digitálneho vyučovania matematiky prioritnou témou pre ďalšie vzdelávanie učiteľov matematiky. 

 

Prvým predpokladom interaktívneho vyučovania je osobnosť učiteľa. 

Druhým predpokladom je technická zdatnosť učiteľa, jeho znalosti techniku ovládať. 

Tretím predpokladom je dostupnosť technických prostriedkov pre interaktívne vyučovanie. 

Štvrtým predpokladom je kreatívny učiteľ, schopný editovať alebo tvoriť interaktívne edukačné materiály. 

Pedagogická prax, sa v súčasnej dobe bez IKT nezaobíde. Informačné technológie sú predovšetkým nástrojom, ktorý uľahčuje prácu učiteľa a žiaka pri získavaní, spracovávaní a prezentovaní informácií. Ponúka rôzne formy digitálnej informácie, textovú, grafickú, zvukovú a obrazovú. Informačné technológie sú veľmi široký pojem a také široké je aj ich využitie. Pomocou nich môžeme písať, čítať, kresliť, fotiť, nahrávať, znázorňovať, editovať, tlačiť, prehrávať alebo zdieľať.

Ponúkajú aj možnosť posunúť vzťah učiteľa a žiaka na úroveň spolupráce pri vzdelávaní: žiak môže pracovať a učiť sa samostatne, tvorivo, pracovať v interaktívnom prostredí individuálnym tempom, voliť si vlastné postupy, získavať informácie z rôznych zdrojov, prezentovať svoje výsledky, má možnosť kooperácie so spolužiakmi vo vlastnej, ale i v inej škole, porovnávať sa s inými, rozvíjať logické myslenie, skúmať nedostupné a nebezpečné javy, robiť vlastné projekty a prvé výskumy. Učiteľ môže byť poradcom, tútorom alebo koordinátorom pri vzdelávaní svojich žiakov. Má viac času venovať sa im individuálne a v skupinách, má širšie možnosti na získanie spätnej väzby, na overovanie vedomostí a formatívnu diagnostiku a autonómny prístup k žiakovi. 

 

Tradičná škola sa zameriava viac na učivo,

moderná škola na žiaka, na jeho prípravu do života.

V tradičnej škole prevládajú slová učiteľa,

v modernej činnosť žiaka.

V tradičnej škole je hodina pero papier,

v modernej škole sú digitálne technológie.

V tradičnej škole sa odovzdávajú informácie,

v modernej kompetencie.

Tradičný učiteľ si plní pracovné povinnosti,

moderný s nadšením realizuje svoje nové nápady.

Tradičný učiteľ niečo žiada,

moderný niečo dáva.

Tradičný učiteľ sa opiera o istotu,

moderný hľadá a učí hľadať aj žiaka.