Skratky predmetov:

SJL - slovenský jazyk a literatúra
 
ANJ - anglický jazyk
 
NEJ- nemecký jazyk
 
RUJ- ruský jazyk
 
MAT- matematika
 
INF- informatika
 
FYZ - fyzika
 
CHE - chémia
 
BIO- biológia
 
DEJ- dejepis
 
GEG- geografia
 
OBN - občianska náuka
 
VYV- výtvarná výchova
 
HUV- hudobná výchova
 
TSV- telesná a športová výchova
 
THD- technika
 
ETV- etická výchova
 
NBV- náboženská výchova